Korningvej 70, Korning, 8700 Horsens, Tlf.: 79 74 12 76, Man - tors 06:00 - 17:00 fre kl: 16:00
PPR Pædagogisk psykologisk rådgivningsforum
Hvad er Pædagogisk psykologisk Rådgivning (PPR)?
Pædagogisk psykologisk Rådgivning – i daglig tale PPR – er Hedensted kommunes tilbud om rådgivning og vejledning omkring børn og unge med behov for særlige vilkår.
PPR arbejder med børn i alderen 0 – 18 år samt deres familier og andre voksne. I PPR arbejdes der primært med de voksne omkring børnene og de voksnes betydning for børnenes udvikling.
Langt størstedelen af PPRs arbejde sker i henhold til folkeskolelovenog de tilhørende bekendtgørelser.

Hvem er PPR til for?
Målgruppen for PPRs virksomhed er børn og unge mellem 0 og 18 år, deres forældre og de skoler og institutioner, som børnene er tilknyttet.
Den største del af målgruppen er børn og unge med særlige vanskeligheder og behov. De særlige behov kan have rod i mange ting, fx vanskeligheder på det faglige område, vanskeligheder i sociale sammenhænge, udviklingsmæssige vanskeligheder og følelsesmæssige vanskeligheder. En del af målgruppen er børn med forskellige handicaps.
Det er de voksne omkring børnene, der skal skabe et godt udviklingsmiljø for børnene, og derfor er en stor del af PPRs rådgivning rettet mod de professionelle i skoler og institutioner. Der er faste Rådgivningsfora i alle skoler og institutioner, hvor personalet kan drøfte pædagogiske problemstillinger med PPRs medarbejdere. Også forældre har mulighed for at bede om at få drøftet en problemstilling på et Rådgivningsforum.


PPR’s medarbejdere
PPR’s medarbejdergruppe er bredt sammensat. Den består af psykologer, tale- hørekonsulenter, børnefysioterapeuter, en læsekonsulentog en lærer,der bl.a. varetager eneundervisning.
PPR har et tæt tværfagligt samarbejde med socialrådgivere, sundhedsplejersker og pædagogiske konsulenter i daginstitution og skole.


PPR’s tilbud
PPR’s arbejdsopgaver spænder vidt: RådgivningsforumPædagogisk psykologiske vurderinger med skriftlige rapporter, rådgivning og vejledning, konsultative ydelser, forslag om specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, talepædagogisk undervisning, kursusvirksomhed og individuelle samtaler.
Hvilken indsats, der konkret skal tilbydes overfor et barn eller en pædagogisk problemstilling, afgøres efter faglige drøftelser i PPRs interne fordeling af opgaver.
 

Hvem kan ”sætte PPR i arbejde”?
Det er bestemt i lovgivningen, hvem der kan indstille et barn til PPR, og det er bestemt, at uanset hvem, der indstiller, så skal det ske i samarbejde med forældrene. I helt særlige tilfælde kan en skoleleder indstille et barn uden forældrenes accept.
For børn i skolealderen gælder det, at forældre/barn, klasselærer, skoleleder eller skolesundhedstjenesten kan indstille et barn.
For børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, kan forældre ”og andre med kendskab til barnet” (Bek. 356 af 24/04/2006§ 4) indstille barnet til PPR.
I indstillingen beskrives barnets ressourcer og vanskeligheder, og på baggrund af denne beskrivelse beslutter PPR, hvilken PPR-fagperson, der skal udfærdige den pædagogisk-psykologiske vurdering.


Indstillinger til PPR
Når PPR skal arbejde med et konkret barn, kan det – jf. folkeskoleloven § 12 stk 2 - kun sættes i værk ved hjælp af en indstilling til PPR. Indstillingen sker på et skema.
Følgende kan indstille et skolebarn til PPR: forældre/barn, klasselærer, skoleleder og skolesundhedstjenesten (Bek. 1373 af 15/12/2005§ 3). Småbørn kan indstilles af forældre og ”andre med kendskab til barnet” (Bek. 356 af 24/04/2006§ 4) .


Vejledning om Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Klik her.

Indstillingsskema til PPR (blanket til print). Klik her

Information fra PPR - til skoler. Klik her.
Information fra PPR - til daginstitutioner.Klik her.


Hvordan kontaktes PPR?

PPR’s sekretariat kan kontaktes telefonisk på 79 75 55 06 eller
79 75 58 83 mandag – fredag kl. 9.00 - 12.00.
Henvendelse pr. mail: PPR@hedensted.dk
Postadresse: Løsningvej 30, 8722 Hedensted

  

Sidst opdateret 13. november 2018